Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej  w Wojszycach

Wojszyce 47  99-311 Bedlno  reprezentowany przez Dyrektora,

  1. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

       - pod adresem korespondencyjnym: Dom Pomocy Społecznej  w Wojszycach

  Wojszyce 47  99-311 Bedlno

- telefonicznie: (24) 282 14 68

- pod adresem poczty elektronicznej: dpswojszyce@poczta.onet.pl

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: : pawel.luczak@pwomega.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

 

Dane  osobowe osób zatrudnionych na  umowę cywilnoprawną  będą przetwarzane przez praco-

dawcę w następujących celach:

  1)  realizacji umowy, w tym kontaktowania się  w sprawach związanych z realizacją zadań

      na podstawie zawartej umowy - w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej ze

      zleceniobiorcą  (art. 6 ust. lilt. b RODO) w związku z właściwymi przepisami Kodeksu

      cywilnego  - przez okres współpracy;

  2)  zapłaty za realizację umowy - w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej ze

       Zleceniobiorcą  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - przez okres współpracy;

  3)  potrąceń z zapłaty - w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wynagrodzenia

      wynikających przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu

      egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) -

      przez 3 lata od ostatniego potrącenia;

  4)  realizacji obowiązków bhp - w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z

       Kodeksu   pracy, rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp i innych przepisów prawa

      pracy, jeżeli są stosowane również wobec osób zatrudnionych na podstawie umowy

      cywilnoprawnej  (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) -przez 10 lat od zakończenia

      współpracy;

  5)  realizacji obowiązków wobec ZUS - w celu realizacji obowiązków płatnika składek

       emerytalno-rentowych wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

       Ubezpieczeń  Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy

      oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c, art.

      9 ust. 2

      lit. b RODO) -przez 50/10 lat w zakresie przechowywania dokumentów, na podstawie

      których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty;

6) realizacji obowiązków podatkowych—w   celu realizacji obowiązków płatnika podatku do-

     chodowego  wynikających z Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób

     fizycznych i innych przepisów podatkowych (art 6 ust. 1 lit. c RODO) — przez 5 lat od za-

     kończenia roku;

  7) obowiązków     księgowo-rachunkowych  — w celu realizacji obowiązków  wynikających

     z ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób

     prawnych  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) — przez 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym

     nastąpiło zdarzenie;

  8) zapewnienia  ciągłości działania — na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

      przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie swoich interesów

      gospodarczych  w  zakresie możliwości dalszej realizacji zadań po ustaniu współpracy ze

      zleceniobiorcą, który dotychczas je realizował — przez okres niezbędny do przejęcia tych

      obowiązków przez  innego pracownika, lecz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu

      współpracy;

  9) bezpieczeństwa fizycznego budynków oraz mienia administratora—na podstawie prawnie

      uzasadnionego interesu przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie

      fizycznej pomieszczeń przedsiębiorcy oraz prowadzenia książek służby ochrony —przez rok;

 10) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami — na podstawie prawnie

       uzasadnionego  interesu przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu

       w sprawach sądowych, na  podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu karnego lub

       innych właściwych przepisów — przez 3 lata od zakończenia współpracy, a w przypadku

       toczącego  się postępowania — przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego

       zakończenia  oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

                                         

IV

ODBIORCY DANYCH

 

1. Administrator udostępnia dane osobowe osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-

prawnej w następujących przypadkach:

  1. gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do ZUS, NFZ,

urzędom pracy, Krajowej Administracji Skarbowej, komornikom sądowym, Państwowej

Inspekcji  Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, innym organom państwowym;

  2)   gdy jest to niezbędne dla realizacji potrzeb administratora w celu realizacji i organizacji

        współpracy;

  1. partnerom handlowym,  kontrahentom i klientom — wyłącznie w zakresie danych

służbowych, a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody zleceniobiorcy;

  4)   operatorom pocztowym, firmom kurierskim;

  5)   przewoźnikom.

 

2. Ponadto dane osobowe osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną mogą być ujawniane pod-

miotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług,

np.:

  1. usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów

informatycznych;

  2)   obsługi poczty tradycyjnej;

  3)   usług drukarskich;

  4)   usług prawnych lub doradczych.

 

     

 

 

 

V

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

  1)  dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane

      osobowe.  Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do

      nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych

      osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną

      ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

      żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

      przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

      przetwarzania (art. 15 RODO);

  2)  do otrzymania  kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy

      czym pierwsza  kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

      w  rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

  3)  do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

      prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

  4)  do usunięcia danych - żądania  usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

      ma już  podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

      przetwarzania (art. 17 RODO);

  5)  do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

      (art. 18 RODO), gdy:

       a)  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres

           pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

      b)   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

           ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

       c)  administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

           dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

      d)  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu

           stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne

           wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  6)  do przenoszenia danych- otrzymania  w ustrukturyzowanym, powszechnie  używanym for-

      macie  nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do-

      starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,

      jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

      zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

  7)  do sprzeciwu-wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych wpraw-

      nie  uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną

      sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych

      prawnie uzasadnionych podstaw  do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw

      i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony

      roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od

      interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania

     danych w tych celach (art. 21 RODO).

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna

skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

 

VI

 

 

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można

kontaktować  się w następujący sposób:

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/

        p/kontakt;

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Honorata Tomczak 13-05-2019 13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Tomczak 13-05-2019
Ostatnia aktualizacja: - 13-05-2019 13:42