Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.dpswojszyce.powiatkutnowski.eu .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
• niektóre informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości; • niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników opublikowane po wejściu w życie wyżej wskazanej ustawy nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały umieszczone w formie skanów, np. sprawozdania, regulaminy, jednak będą sukcesywnie przetwarzane do tej postaci;
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-10-27
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie analizy w ramach funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2020-10-27

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Domem Pomocy Społecznej w Wojszycach pod adresem poczty elektronicznej dpswojszyce@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także przesyłając korespondencyjnie w wersji papierowej na adres Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach, Wojszyce 47, 99-311 Bedlno, bądź dzwoniąc na numer telefonu (24) 282 14 68. Wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej dpswojczyce@poczta.onet.pl bądź dzwoniąc na numer telefonu: (24) 282 14 68.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Wiesław Kubicki
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
dpswojszyce@poczta.onet.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
(24)282 14 68

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać:  dane osoby zgłaszające żądanie;  wskazanie, o którą stronę internetową chodzi;  sposób kontaktu. Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Dom Pomocy Społecznej zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Dom Pomocy Społecznej zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2020-12-22
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2020-12-22
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku, gdy Dom Pomocy Społecznej odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpp.gov.pl
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach umiejscowiony jest na terenie parku krajobrazowym z pierwszej połowy XIX wieku. Cały teren Domu otoczonym jest metalowym ogrodzeniem. Na teren Domu prowadzą dwie bramy wjazdowe, w tym jedna brama automatycznie zasuwana. Na terenie Domu znajdują się trzy budynki: Budynek „Dworek”, Budynek Mieszkalny, Budynek Administracyjno-Gospodarczy. Na „Dworek” prowadzą cztery wejścia po schodach (dwa wejścia posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach). Na „Dworku” znajdują się biura księgowości, sala kominkowa, kaplica i pomieszczenie do terapii zajęciowej, które dostępne są bez progów architektonicznych. Budynek Mieszkalny posiada sześć wejść bez schodów (budynek nie jest podpiwniczony – znajduję się na poziomie gruntu). Budynek mieszkalny składa się z dwóch kondygnacji, na których znajdują się pokoje mieszkańców (z podziałem na cześć męską i damską). Budynek posiada windę osobową dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (w szczycie budynku) oraz windę towarową (wewnątrz budynku). Pokoje mieszkalne są 2-3 osobowe wyposażone w łazienki. Pokoje wyposażone są w system przyzywowo-alarmowy i system przeciwpożarowy. W budynku mieszkalnym znajduję się także kuchenka pomocnicza, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, gabinet zabiegowy, pomieszczenie do rehabilitacji, pokój dziennego pobytu, jadalnia, sala terapii, pokój gościnny, hydroterapia. Wszystkie te pomieszczenia zapewniają mieszkańcom komfortowe warunki mieszkalne. Budynek administracyjno-gospodarczy składa się z kuchni, stołówki, magazynu oraz biur administracji. Na budynek prowadzą cztery wejścia po schodach (jedno wejście na stołówkę wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, wejście na kuchnie wyposażone jest w podjazd dla dostaw żywności). W budynku tym nie ma żadnych przeszkód architektonicznych w postaci progów. Mieszkańcy mają dostęp do dużego ogrodu wypoczynkowego. Wokół Domu są ścieżki spacerowe, parking dla samochodów bez barier architektonicznych. W centrum parku znajduje się staw otoczony mnóstwem zieleni.

W Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: