Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Procedura oswiedzin i aktywności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach w reżimie sanitarnym

         Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 01/06/2021

                                                                                           Dyrektora DPS w Wojszycach z dnia 21.06.21r.

                                                                                                 

 

Procedura odwiedzin i aktywności mieszkańców

Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach   

w reżimie sanitarnym

 

Zgodnie z zaktualizowanymi rekomendacjami MRiPS, MZ i GIS dla domów pomocy społecznej               i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w związku ze szczepieniami mieszkańców i pracowników tych placówek przeciwko COVID-19, - zasadne jest stopniowe rozszerzenie zakresu aktywności mieszkańców, w tym poza terenem placówki, jak i zwiększenie możliwości odwiedzania mieszkańców tych placówek.        Mając powyższe na uwadze Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach wprowadza procedurę odwiedzin i aktywności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach w reżimie sanitarnym.

 

§ 1.

Odwiedziny mieszkańców

 

 1. W przypadku gdy u mieszkańca upłynął minimalny czas nabycia pełnej odporności po przyjęciu pełnego cyklu szczepienia szczepionkami przeciwko COVID-19 ( potwierdzony zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia ) umożliwia się spotkania mieszkańca na terenie placówki z osobami odwiedzającymi, przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego       ( załącznik nr 2)  .
 2. Dopuszcza się możliwość odwiedzin mieszkańca, przy zachowaniu reżimu sanitarnego (załącznik nr 2), przez osoby niezaszczepione, które:

- posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku wirusa SARS-Co-2   (antygenowego lub PCR) wykonanego w jednym z laboratoriów wyznaczonych przez MZ do diagnostyki w kierunku wirusa SARS-CoV-2, nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin.

 1. Dopuszcza się możliwość odwiedzin mieszkańca przez osoby które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem odwiedzin.
 2. Dopuszcza się możliwość odwiedzin mieszkańca, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego ( załącznik nr 3 ), przez osoby nieszczepione, które nie spełniają powyższych warunków ( tzn. nie wykonały testu antygenowego lub PCR w kierunku wirusa oraz nie są ozdrowieńcami).
 3. W przypadku gdy mieszkaniec nie został zaszczepiony przeciwko COVID-19, ale przeszedł zakażenie wirusem SARS-CoV-2, przy czym nie minęło więcej niż 6 miesięcy od zakończenia przez niego izolacji lub hospitalizacji z powodu zakażenia, przyjmuje się takie same zalecenia jak dla mieszkańców zaszczepionych pełnym cyklem szczepień.

 

 1. Czas odwiedzin

 

 1. Odwiedziny mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00
 2. W uzasadnionych przypadkach – po uzgodnieniu z dyrektorem DPS-u, dopuszczalne jest odwiedzenie mieszkańca  w innych godzinach niż wskazane powyżej.
 3. Czas odwiedzin uzależniony jest od miejsca odwiedzin, w przypadku odwiedzin w pomieszczeniach zamkniętych nie powinien przekraczać 30 minut. Jeżeli odwiedziny odbywają  się na świeżym powietrzu czas może zostać wydłużony do kilku godzin.
 4. Odwiedziny odbywają się po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny odwiedzin z pracownikami domu ( dyrektor, kierownik działu O-T, pielęgniarka, pracownik socjalny) zgodnie z zasadą, że pomiędzy odwiedzinami u poszczególnych mieszkańców należy zachować 30 minut przerwy.

 

 1. Zasady odwiedzin

 

 1. Przed wejściem do Domu znajdują się pojemniki z płynem dezynfekującym. Warunkiem odbycia odwiedzin jest dezynfekcja rąk.
 2. Przed wejściem do Domu wyznaczony pracownik, za zgodą odwiedzającego, dokonuje pomiaru temperatury ciała osoby odwiedzającej, za pomocą termometru bezdotykowego. Odmowa poddania się badaniu pomiaru temperatury może być podstawą decyzji dyrektora o odmowie odbycia odwiedzin.
 3. Stwierdzenie temperatury podwyższonej, powyżej 37° C, jest podstawą odmowy odbycia odwiedzin.
 4. Każdy odwiedzający przed spotkaniem z mieszkańcem Domu zobowiązany jest do zapoznania się z procedurą odwiedzin.
 5. Odwiedziny odbywają się na terenie DPS w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu lub na świeżym powietrzu we wskazanym miejscu z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa.
 6. Zakazuje się wstępu na teren Domu osobom, u których występują objawy choroby zakaźnej lub które miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, izolowaną czy też objętą kwarantanną w okresie 14 dni. Potwierdzenie spełnienia wskazanych warunków następuje w drodze oświadczenia odwiedzającego.
 7. Podczas odwiedzin zarówno odwiedzający, jak i mieszkaniec zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego, w szczególności w pomieszczeniach zamkniętych, zachowania odległości 1,5 m metra, stosowania maseczki zasłaniającej usta i nos, unikania bardzo bliskiego kontaktu jak przytulania, uścisków i pocałunków.
 8. Odwiedziny odbywają się z zachowaniem zasady maksymalnie 3 osób odwiedzających na 1 odwiedzanego mieszkańca jednocześnie.
 9. Przed odwiedzinami, w trakcie odwiedzin i po wizycie w miarę możliwości zaleca się wietrzenie pomieszczenia.
 10. Odwiedziny są odnotowywane w ewidencji odwiedzających.

 

 

 

 

§2

Aktywność mieszkańców

I. Realizacja zadań związanych z aktywnością mieszkańców poza terenem placówki może odbywać się  w następujących przypadkach:

 1. Gdy u mieszkańca upłynął minimalny czas nabycia pełnej odporności po przyjęciu pełnego cyklu szczepienia szczepionkami przeciwko COVID-19 zarejestrowanymi                wUniiEuropejskiej:

 

 1. Gdy mieszkaniec ( ozdrowieniec) nie został zaszczepiony przeciwko COVID-19, ale przeszedł zakażenie wirusem SARS-CoV-2, przy czym nie minęło więcej niż   6 miesięcy od zakończenia przez niego izolacji lub hospitalizacji z powodu zakażenia.

                       

                                                                   

 

                        Zasady aktywności mieszkańców     

II. Realizacja zadań związanych z aktywnością mieszkańców poza terenem placówki może odbywać się  według określonych zasad:

     1. Dopuszcza się  możliwość :  

          a) urlopowania mieszkańca,                                                                                                                      

         b) wyjścia/wyjazdu samochodem służbowym w celu realizacji niezbędnych potrzeb (np.  

               wizyta lekarska, na poczcie, w urzędzie, w banku itp.) w asyście opiekuna,

        c) wyjść/wyjazdów zorganizowanych( grupowych) samochodem służbowym, w celu  

                realizacji niezbędnych zakupów, wyłącznie przy wsparciu dyżurującego 

                personelu.

      2.Aktywność mieszkańców, o której mowa w ust.1   może odbywać  się wyłącznie

         przy zachowaniu  reżimu sanitarnego, zgodnie z załącznikiem nr.1   

 

     3. Po każdorazowym urlopowaniu mieszkaniec ma wykonany  test antygenowy i poddany jest 

       7- dniowej izolacji.                                                                                    

    4. Jeśli mieszkaniec nie został zaszczepiony ani nie przebył COVID-19,  aktywność poza 

       Terenem  placówki  ogranicza  się  wyłącznie  do  sytuacji  koniecznych  (np.   wizyty  

       lekarskie, konieczność osobistego stawiennictwa w urzędach) oraz przy zachowaniu   

        szczególnej ostrożności.

   5.  Aktywności mieszkańców DPS, o której mowa w ust.1 uzależniona jest od 

       aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju, powiecie kutnowskim i  na danym terenie, w  

        którym  mieszkaniec zamierza przebywać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1.

Zasady reżimu sanitarnego do stosowania przez mieszkańca poza terenem placówki:

 1. W miejscach publicznych zachowywać dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m od innych osób, nie gromadzić się w jednym miejscu, nie witać się poprzez podanie ręki, pocałunki, przytulanie (wirus przenosi się drogą kropelkową, ale także przez kontakt ze skażoną powierzchnią).
 2. Unikać wszelkich nieuzasadnionych wizyt i kontaktów z innymi osobami.
 3. Będąc w otoczeniu innych osób zasłaniać usta i nos maseczką, najlepiej z filtrem lub stosować podwójną maseczkę (wirus przenosi się drogą kropelkową podczas np. mówienia, kichania, kaszlu). Kaszląc lub kichając zasłaniać usta i nos chusteczką lub zgięciem łokciowym.
 4. Często myć ręce wodą z mydłem (min. 30 sek.) lub dezynfekować je wcierając ok. 3 ml preparatu do dezynfekcji rąk (1 doza) aż do całkowitego wyschnięcia (istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce lub przez dotyk z innymi osobami, np. poprzez podanie ręki).
 5. Regularnie wietrzyć pomieszczenia, w których się przebywa (w niewietrzonych pomieszczeniach stężenie wirusa utrzymuje się).
 

Załącznik nr 2.

Podstawowe zasady reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane przez osoby odwiedzające mieszkańca:

 1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 2. Wskazana jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego mieszkańca).
 3. Obowiązkowe dokładne (min. 30 sek.) umycie rąk wodą z mydłem niezwłocznie po wejściu do obiektu.
 4. Wietrzenie pomieszczenia przez personel placówki, w którym odbywają się odwiedziny, przed i po wizycie oraz w miarę możliwości również w trakcie.
 5. Stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos w pomieszczeniach zamkniętych oraz w sytuacjach, gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu co najmniej 1,5-metrowej odległości między osobami.
 6. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy mieszkańcu placówki możliwe po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu rąk przez osobę odwiedzającą.
 7. Niegromadzenie się osób w danej przestrzeni, unikanie bardzo bliskiego kontaktu jak przytulanie, uściski, pocałunki.
 8. Zaleca się odwiedziny z zachowaniem zasady maksymalnie 3 osób odwiedzających  na 1 odwiedzanego mieszkańca jednocześnie. Liczba osób odwiedzających w danym czasie powinna zostać dostosowana do warunków lokalowych, możliwości organizacyjnych panujących w placówce oraz uwzględniać potrzebę kontaktu mieszkańca z bliskimi jak również jego stan zdrowia.
 

Załącznik nr 3.

Zasady wzmożonego reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane przez osoby odwiedzające mieszkańca, które są niezaszczepione i nie wykonywały testu antygenowego lub PCR w kierunku wirusa 48 godzin przed dniem odwiedzin oraz nie są ozdrowieńcami):

 1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 2. Wskazana jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego mieszkańca).
 3. Obowiązkowe dokładne (min. 30 sek.) umycie rąk wodą z mydłem niezwłocznie po wejściu do obiektu.
 4. Wietrzenie pomieszczenia przez personel placówki, w którym odbywają się odwiedziny przed i po wizycie oraz w miarę możliwości również w trakcie.
 5. Preferowana forma odwiedzin na zewnątrz budynku (ogród, park, altana), o ile istnieje taka możliwość.
 6. Stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas wizyty.
 7. Zachowanie dystansu min. 1,5 m od odwiedzanego mieszkańca i innych osób przebywających w placówce.
 8. Rekomenduje się stworzenie takich warunków w placówce, aby odwiedzający miał kontakt tylko z zaszczepioną osobą odwiedzaną i zaszczepionym personelem placówki wskazanym do organizacji odwiedzin.
 9. Odwiedziny z zachowaniem zasady 1 osoba odwiedzająca na 1 odwiedzanego mieszkańca jednocześnie. Liczba osób odwiedzających w danym czasie powinna zostać dostosowana do warunków lokalowych, możliwości organizacyjnych panujących w placówce oraz uwzględniać potrzebę kontaktu mieszkańca z bliskimi, jak również jego stan zdrowia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Honorata Tomczak 24-06-2021 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2021
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2021 10:14