Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

 

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej  w Wojszycach

Wojszyce 47  99-311 Bedlno  reprezentowany przez Dyrektora,

  1. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

       - pod adresem korespondencyjnym: Dom Pomocy Społecznej  w Wojszycach

  Wojszyce 47  99-311 Bedlno

- telefonicznie: (24) 282 14 68

- pod adresem poczty elektronicznej: dpswojszyce@poczta.onet.pl

 

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: : pawel.luczak@pwomega.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

 

4.    Państwa dane  osobowe  będą  przetwarzane przez pracodawcę  w  następujących celach:

       a)  organizacji i zarządzania pracy pracowników w zakresie niezbędnym  wynikającym z

       Kodeksu  pracy  przez okres zatrudnienia;

       b)  wyliczania i wypłaty   wynagrodzeń w celu realizacji obowiązku wynikającego z  Kodeksu

            pracy  (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO)  przez okres zatrudnienia;

       c)  potrąceń z wynagrodzenia w celu realizacji obowiązków w zakresie  egzekucji z

           wynagrodzenia wynikających z Kodeksu pracy, Kodeksu  postępowania  cywilnego, ustawy o

            postępowaniu    egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych   (art. 6 ust.

            1 lit. c RODO)   przez 3 lata od ostatniego potrącenia;

      d)  realizacji obowiązków   pracodawcy wobec pracowników   wynikających z ogólnie

           obowiązujących oraz wewnętrznych   przepisów prawa  pracy  w  celu realizacji obowiązków

           pracodawcy  wynikających z Kodeksu  pracy i  innych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit.

           c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO)  przez okres zatrudnienia;

      e)  realizacji obowiązków bhp — w celu realizacji obowiązków pracodawcy    wynikających z

           Kodeksu pracy, rozporządzenia  w sprawie ogólnych  przepisów bhp i innych przepisów

           prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO)  przez 10 lat od ustania zatrudnienia;

      f)  prowadzenia  akt pracowniczych   w  celu realizacji obowiązków pracodawcy  wynikających

          z Kodeksu pracy, ustawy o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach oraz

          rozporządzenia w sprawie zakresu  prowadzenia przez pracodawców   dokumentacji  w

          sprawach  związanych  ze stosunkiem pracy  oraz sposobów   prowadzenia akt osobowych

          pracownika  (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO)  przez 50/10 lat po ustaniu

          zatrudnienia;

      g)  realizacji obowiązków wobec    ZUS  w celu realizacji obowiązków płatnika  składek

           emerytalno-rentowych wynikających   z ustawy  o emeryturach i rentach z Funduszu

          Ubezpieczeń  Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń  społecznych oraz ustawy

          oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze  środków  publicznych (art. 6 ust. 1 lit.

          c, art. 9 ust. 2

           lit. b RODO)  przez 50/10 lat w zakresie przechowywania dokumentów,   na podstawie

           których następuje ustalenie podstawy wymiaru   emerytury lub renty;

      h)  realizacji obowiązków podatkowych   w celu realizacji obowiązków  płatnika podatku  do-

           chodowego   wynikających  z Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku    dochodowym od

           osób  fizycznych i innych przepisów podatkowych  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  przez 5 lat od

             końca roku   kalendarzowego;

      i)  obowiązków    księgowo-rachunkowych   w celu realizacji obowiązków  wynikających

          z ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od

          osób prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  przez 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w któ-

          rym nastąpiło zdarzenie;

      j)  zapewnienia ciągłości działania - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu praco-

          dawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie swoich interesów gospodarczych

         w zakresie możliwości dalszej realizacji zadań po ustaniu zatrudnienia z pracownikiem,

         który dotychczas je realizował - przez okres niezbędny do przejęcia tych obowiązków przez

         innego pracownika, lecz nie dłużej niż przez 3 miesiące po ustaniu zatrudnienia;

   k)   bezpieczeństwa fizycznego budynków oraz mienia pracodawcy na podstawie prawnie

         uzasadnionego interesu pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie

        fizycznej  pomieszczeń pracodawcy ;

   l)   dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie prawnie

        uzasadnionego interesu pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu w

        sprawach sądowych, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu

         karnego lub innych właściwych przepisów - przez 3 lata od ustania zatrudnienia, a w

         przypadku  toczącego się postępowania - przez okres trwania postępowania do czasu jego

         prawomocnego   zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

 

IV

ODBIORCY DANYCH

 

 5.    Państwa  dane osobowe mogą być udostępnia dane  w następujących przypadkach:

   a)  gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do ZUS, NFZ,

        urzędom pracy, Krajowej Administracji Skarbowej, PFRON, komornikom sądowym,

        Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, innym organom państwowym;

   b)  gdy jest to niezbędne dla realizacji potrzeb pracodawcy będących konsekwencją zawartego

        stosunku pracy;

   c)  partnerom   handlowym, kontrahentom i klientom - wyłącznie w zakresie danych

        służbowych, a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody

        pracownika;

   d)  operatorom  pocztowym, firmom kurierskim;

      Ponadto dane osobowe pracowników mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na

      zlecenie  i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania

      danych osobowych, w  celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy, na

      przykład:

  1. usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów

      informatycznych;

   b)  usług z zakresu BHP i p.poż

   c)  usług dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej

   d)  obsługi poczty tradycyjnej

 

 

 

 

 

V

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

   6. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

      a) dostępu- uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa  dane

          osobowe. Jeżeli dane są przetwarzane macie Państwo prawo do uzyskania dostępu do

          osobowych oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach

          danych osobowych, odbiorcach  lub  kategoriach odbiorców,  którym dane zostały lub zostaną

          ujawnione, o okresie przechowywania   danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

          żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych   osobowych

          przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

          przetwarzania (art. 15  RODO);

    b)  do otrzymania   kopii  danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy

         czym pierwsza kopia  jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

         w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów  administracyjnych  (art. 15 ust. 3 RODO);

    c)  do   sprostowania — żądania sprostowania  dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

         prawidłowe, lub uzupełnienia   niekompletnych danych  (art. 16 RODO);

    d)  do usunięcia danych    — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

         ma już podstawy prawnej do ich  przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

         przetwarzania (art. 17  RODO);

    e)  do ograniczenia przetwarzania   — żądania ograniczenia przetwarzania  danych   osobowych

         (art. 18 RODO), gdy:

       -   osoba, której dane dotyczą, kwestionuje  prawidłowość danych   osobowych — na okres

            pozwalający  administratorowi sprawdzić  prawidłowość tych danych,

       -   przetwarzanie jest niezgodne z   prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

            ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

       -   administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

            dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

       -   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu

           stwierdzenia,  czy prawnie uzasadnione podstawy po  stronie administratora są  nadrzędne

           wobec  podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  f)   do przenoszenia danych—   otrzymania  w ustrukturyzowanym,  powszechnie    używanym

       formacie nadającym się do odczytu maszynowego   danych   osobowych jej dotyczących, które

       dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,

        jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

        zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób   zautomatyzowany (art. 20 RODO);

  g)   do sprzeciwu —  wniesienia sprzeciwu wobec   przetwarzania jej danych osobowych   wpraw-

        nie uzasadnionych  celach administratora,  z przyczyn związanych   z jej szczególną

        sytuacją, w tym wobec profilowania.  Wówczas administrator dokonuje oceny  istnienia

        ważnych prawnie uzasadnionych  podstaw  do  przetwarzania,   nadrzędnych  wobec interesów,

        praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub  obrony

        roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od

        interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać  przetwarzania

       danych w tych celach (art. 21 RODO).

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych   praw, osoba, której dane dotyczą,  powinna 

skontaktować się, wykorzystując podane dane  kontaktowe, z administratorem i poinformować   go, z którego prawa  i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

 

 

 

VI

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można

kontaktować  się w następujący sposób:

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/

        p/kontakt;

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Honorata Tomczak 13-05-2019 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Tomczak 13-05-2019
Ostatnia aktualizacja: - 13-05-2019 13:41