Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI DO REGULAMINU STRONY INTERNETOWEJ (WYŁACZNIE USŁUG INFORMACYJNYCH)

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej  w Wojszycach

Wojszyce 47  99-311 Bedlno  reprezentowany przez Dyrektora,

  1. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

       - pod adresem korespondencyjnym: Dom Pomocy Społecznej  w Wojszycach

  Wojszyce 47  99-311 Bedlno

- telefonicznie: (24) 282 14 68

- pod adresem poczty elektronicznej: dpswojszyce@poczta.onet.pl

 

     II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: : pawel.luczak@pwomega.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

      Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach

      dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

      przetwarzaniem danych

 

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Działanie Strony

 

1. W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza:

  1)  informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania

      usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych

      technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące

     urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach; 

 

2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu

z innymi  informacjami mogą stanowić dane osobowe iw związku z tym administrator obejmuje je

pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi Strony,

tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem dostępnym w zakładce ochrona danych osobowych oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z    wyrażeniem zgody na stosowanie  określonych plików cookies lub innych podobnych technologii,   wyrażonych przez  odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej  zgodnie z Prawem    telekomunikacyjnym

 

 

 

 

 

 

 

2. Reklamacje

 

1. W celu rozpatrywania reklamacji  usługodawca przetwarza dane  osobowe użytkowników       składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego  przyczyną reklamacji, informacje pozyskane wtoku    rozpatrywania reklamacji, w  tym

wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku    rozpatrywania reklamacji usługodawca   może przetwarzać szereg  innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika,  informacje o korzystaniu przez użytkownika  z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.

 

2. Dane  te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy

oświadczenie  usług drogą elektroniczną zgodnie z  regulaminem  Strony,  i są

przetwarzane przez czas niezbędny  do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania   reklamacyjnego   w celach archiwizacyjnych w razie konieczności  obrony przed ewentualnymi  roszczeniami   wobec usługodawcy   zgodnie z informacją zawartą poniżej.

 

3.   Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

 

1. W przypadku  podjęcia postępowania  wyjaśniającego  dotyczącego ewentualnego   naruszenia

postanowień regulaminu  lub przepisów   prawa, zasad  współżycia społecznego  lub  dobrych

obyczajów, postępowania w celu dochodzenia   roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników  lub podmiotów, obrony przed  roszczeniami użytkowników   lub innych podmiotów,   administrator  może przetwarzać dane  osobowe  określonych użytkowników   do czasu  zakończenia  toczącego się  postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia  roszczeń administratora  względem  użytkownika,  który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem  cywilnym, lecz w  szczególnych przypadkach  przewidzianych  prawem  może   być dłuższy.

 

2. Jeżeli dane osobowe będą    przetwarzane w celu dochodzenia  roszczeń innych    użytkowników,

dane te mogą zostać udostępnione   w tym celu innemu    użytkownikowi lub  podmiotowi lub

uprawnionemu   na mocy przepisów  prawa organowi  publicznemu,  np. sądom, policji, prokuraturze.

 

3. Dane  te będą wówczas przetwarzane,   w  tym udostępniane  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących  obowiązku

 rozpatrywania  reklamacji, zgodnie z ustawą o  świadczeniu usług  drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. wprawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na  dochodzeniu swoich roszczeń względem   użytkownika.  Prawnie  uzasadniony interes administratora  będzie wówczas   celem nadrzędnym  wobec  prawi  wolności usługobiorcy.

 

                              

4. Działania marketingowe  i PR administratora

 

Na Stronie administrator  może  zamieszczać  informacje dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem DPS  lub usługach.  Wyświetlanie  tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym   interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze   świadczonymi usługami  oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza prawi wolności użytkowników, użytkownicy  spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują ub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

 

                  

 

 

 

 

IV

Odbiorcy   danych    użytkowników

 

Administrator   ujawnia  dane osobowe      użytkowników wyłącznie podmiotom     przetwarzającym

na mocy  zawartych    umów  powierzenia przetwarzania danych    osobowych w celu realizacji usług

na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług

prawnych  i doradczych.

 

V

Przesyłanie danych osobowych  do państw trzecich

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

 

VI

Prawa  osób, których dane osobowe dotyczą

 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

  1) dostępu   — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane

      osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do

     nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych

     osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały  lub zostaną

     ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

     żądania  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

     przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

     przetwarzania (art. 15 RODO);

  2) do otrzymania   kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy

      czym pierwsza  kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

      w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

  3) do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

      prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

  4) do usunięcia  danych  — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

      ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

      przetwarzania (art. 17 RODO);

  5) do ograniczenia  przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

     (art. 18 RODO), gdy:

      a)  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres

          pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

      b)  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

           ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

      c)  administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

           dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

      d)  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu

           stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne

           wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  6) do przenoszenia  danych— otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for-

     macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do-

     starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,

     jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

     zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

  7) do sprzeciwu—wniesienia  sprzeciwu wobec  przetwarzania jej danych osobowych wpraw-

      nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym

      wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych

      prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec  interesów, praw

      i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony

      roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od

     interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania

     danych w tych celach (art. 21 RODO);

8) do cofnięcia zgody  w każdym   momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie

     danych  osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.

     Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych

     osobowych   w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna

skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VII

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można

kontaktować  się w następujący sposób:

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/

        p/kontakt;

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

VIII

Zmiany polityki prywatności

 

1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami

administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich

danych osobowych  i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy

zostaną poinformowani na Stronie.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Honorata Tomczak 13-05-2019 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Tomczak 13-05-2019
Ostatnia aktualizacja: - 13-05-2019 13:39