Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 

KLAUZULA REKRUTACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej  w Wojszycach

Wojszyce 47  99-311 Bedlno  reprezentowany przez Dyrektora,

  1. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

       - pod adresem korespondencyjnym: Dom Pomocy Społecznej  w Wojszycach

  Wojszyce 47  99-311 Bedlno

- telefonicznie: (24) 282 14 68

- pod adresem poczty elektronicznej: dpswojszyce@poczta.onet.pl

 

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: : pawel.luczak@pwomega.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych  

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

  1. na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia

      procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c

        RODO), a w  pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne

        działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym

        i ich wysłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu

        przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez

       6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

  1. jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych

osobowych  do celów  przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia

        w  swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), również do celów przyszłych

       rekrutacji przez 1 rok. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć  bez  wpływu

       na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.

 

W tym celu prosimy o zamieszczenie w ogłoszeniu o pracę oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez: Dom Pomocy Społecznej  w Wojszycach

Wojszyce 47  99-311 Bedlno moich danych  osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji".

 

 

 

 

 

IV

ODBIORCY DANYCH

1. Dane osobowe nie są udostępniane innym administratorom.

2.  Dane osobowe kandydatów  mogą  być ujawniane podmiotom    przetwarzającym na zlecenie

i w imieniu administratora w celu świadczenia usług, np. usług teleinformatycznych takich, jak

hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług rekruterskich.

 

  V

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

1. Na podstawie RODO  każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 

  1. dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe.

    Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do

      nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych

      osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną

      ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

      żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

      przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

      przetwarzania (art. 15 RODO);

  2)  do otrzymania kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy

      czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

      w  rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

  1. do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są

nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

  4)  do usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

      ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

      przetwarzania (art. 17 RODO);

  5)  do ograniczenia przetwarzania -- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

      (art. 18 RODO), gdy:

      a)   osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres

           pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

      b)   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

           ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

      c)   administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

           dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

      d)   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu

           stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne

           wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  6)  do przenoszenia danych—  otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie

       nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do-

       starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,

       jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

       zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

 7)   do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych wpraw-

       nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną

       sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych

       prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw

       i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony

      roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od

      interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania

      danych w tych celach (art. 21 RODO);

  8)  do cofnięcia zgody w każdym  momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie

      danych  osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.

      Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych

      osobowych  w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna

skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VI

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można

kontaktować  się w następujący sposób:

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/

        p/kontakt;

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Honorata Tomczak 13-05-2019 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Tomczak 13-05-2019
Ostatnia aktualizacja: - 13-05-2019 13:37