Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB KILENTÓW/INTERESANTÓW    DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej  w Wojszycach

Wojszyce 47  99-311 Bedlno  reprezentowany przez Dyrektora,

  1. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

       - pod adresem korespondencyjnym: Dom Pomocy Społecznej  w Wojszycach

  Wojszyce 47  99-311 Bedlno

- telefonicznie: (24) 282 14 68

- pod adresem poczty elektronicznej: dpswojszyce@poczta.onet.pl

 

         II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: : pawel.luczak@pwomega.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

      Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach

      dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

      przetwarzaniem danych

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

 

Dane  osobowe  będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:

  1. dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych Klientów, określenie i zakres  zamówionych usług, terminy realizacji usług—w celu realizacji umowy zawartej z Klientami na realizację usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) -- przez okres realizacji zamówionych

         usług;

  2)  dane  osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej

       administratora oraz w systemach i dokumentach bankowych — w celu realizacji obowiązku

       wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji

       podatkowej, ustawy o podatku dochodowym   od osób prawnych i ustawy o podatku od towarów

       i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) — przez 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego;

  3)  dane  osobowe Klientów będą również przetwarzane przez administratora w celu

       ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie

       uzasadnionego  interesu administratora oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa

       krajowego, w szczególności Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit f RODO) — przez 3 lata od

       zakończenia świadczenia określonej usługi, przy czym w przypadku toczących się

       postępowań  okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz

       do upływu  nowych terminów  przedawnienia;

  4)  nagrania z monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia,

       bezpieczeństwa Klientów oraz informacji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

       administratora oraz Klientów (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) — przez 3 miesiące od dokonania

       nagrania.

 

 

 

III

 

UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:

  1)  organów  państwowych, wobec  których administrator jest obowiązany do  dokonywania

       ujawnień, w szczególności Ministerstwa Finansów oraz innych organów Krajowej

       Administracji  Skarbowej;

  2)  banków, w których  administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych

       transakcji;

  3)  operatorów pocztowych oraz firm kurierskich.

 

Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane podmiotom  współpracującym z administratorem

na podstawie pisemnych  umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji

określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi

IT,  usług prawnych lub doradczych.

 

IV

ODBIORCY DANYCH

 

1.    Państwa  dane osobowe mogą być udostępnia   w następujących przypadkach:

   a)  gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in.  organom

        państwowym

Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy, np.:

  1. usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów

informatycznych;

  2)  obsługi poczty tradycyjnej;

  3)  usług prawnych lub doradczych.

 

V

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

 1.  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

   1)  dostępu  — uzyskania  od administratora potwierdzenia, czy  przetwarzane są jej dane

        osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona  uprawniona do uzyskania dostępu  do

       nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach  danych

       osobowych,   odbiorcach lub kategoriach odbiorców,   którym dane zostały lub zostaną

       ujawnione, o okresie przechowywania   danych  lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

       żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania danych osobowych 

       przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec  takiego

       przetwarzania (art. 15  RODO);

   2)  do  otrzymania  kopii  danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,  przy

       czym pierwsza   kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

       w  rozsądnej wysokości, wynikającą z  kosztów  administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

   3)  do  sprostowania  — żądania  sprostowania  dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

       prawidłowe,  lub uzupełnienia  niekompletnych   danych (art. 16 RODO);

   4)  do  usunięcia  danych — żądania usunięcia jej danych osobowych,  jeżeli administrator nie

       ma  już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

       przetwarzania (art. 17 RODO);

   5)  do  ograniczenia  przetwarzania —  żądania ograniczenia przetwarzania  danych   osobowych

       (art. 18 RODO),  gdy:

       a)   osoba, której dane dotyczą,  kwestionuje  prawidłowość danych osobowych  —  na okres

            pozwalający  administratorowi  sprawdzić  prawidłowość tych danych,

       b)   przetwarzanie jest niezgodne z   prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

            ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

        c)  administrator  nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

            dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

       d)   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania  — do czasu

             stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione  podstawy po  stronie administratora są nadrzędne 

             wobec podstaw  sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

   6)  do  przenoszenia  danych — otrzymania w ustrukturyzowanym,   powszechnie   używanym

        formacie   nadającym się do odczytu  maszynowego danych   osobowych jej dotyczących, które

        dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu  administratorowi,

        jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

       zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany   (art. 20  RODO);

   7)  do  sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania  jej danych osobowych    wpraw-

       nie  uzasadnionych  celach administratora,  z przyczyn związanych z jej  szczególną

       sytuacją, w tym wobec profilowania.  Wówczas administrator dokonuje  oceny istnienia  ważnych

       prawnie   uzasadnionych podstaw  do  przetwarzania,  nadrzędnych wobec  interesów,   praw

       i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw  do ustalenia, dochodzenia lub  obrony

       roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze  od

       interesów  administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania 

      danych  w tych  celach (art. 21 RODO).

     8) do cofnięcia zgody - W przypadku, gdy przetwarzanie  osobowych odbywa się na podstawie art.

         6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

         momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

         zgody przed jej cofnięciem.

 

Aby skorzystać z wyżej  wymienionych   praw, osoba, której dane dotyczą,  powinna 

skontaktować  się, wykorzystując podane dane  kontaktowe, z administratorem i poinformować  go, z którego prawa  i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VI

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można

kontaktować  się w następujący sposób:

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/

        p/kontakt;

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Honorata Tomczak 13-05-2019 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Tomczak 13-05-2019
Ostatnia aktualizacja: - 13-05-2019 13:21