Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO CEIDG

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej  w Wojszycach

Wojszyce 47  99-311 Bedlno  reprezentowany przez Dyrektora,

  1. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

       - pod adresem korespondencyjnym: Dom Pomocy Społecznej  w Wojszycach

  Wojszyce 47  99-311 Bedlno

- telefonicznie: (24) 282 14 68

- pod adresem poczty elektronicznej: dpswojszyce@poczta.onet.pl

 

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-m : pawel.luczak@pwomega.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

 

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

 

Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:

   1)  realizacji umowy — w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

       — przez okres współpracy;

   2)  dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności —

       w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) —przez okres

      współpracy;

   3)  realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń — w celu realizacji obowiązków w za-

       kresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy

       o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art 6

       ust. 1 lit. c RODO) — przez 3 lata od ostatniego potrącenia;

   4)  realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości — w celu realizacji obowiązków

        wynikających  z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) — przez 5 lat od końca roku,

        w którym nastąpiło zdarzenie;

   5)  realizacji obowiązków podatkowych — w celu realizacji obowiązków wynikających z

        przepisów podatkowych,  w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku

       dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

       — przez 5 lat od końca roku podatkowego;

   6)  dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami — w celu realizacji prawnie

        uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych

       lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z prze-

       pisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust 1 lit f RODO) — przez

       3 lata od zakończenia współpracy.

 

IV

DDBIORCY DANYCH

              

 1. Administrator udostępnia dane osobowe kontrahentów w następujących przypadkach:

   1)  gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawą m.in. do Krajowej

        Administracji Skarbowej, komornikom sądowym, innym organom państwowym;

   2)  operatorom pocztowym, firmom  kurierskim.

 

 2. Ponadto dane osobowe kontrahentów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na

     zlecenie  i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania

     danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np.:

  1. usług teleinformatycznych takich, jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów

informatycznych;

   3)  obsługi poczty tradycyjnej, recepcji;

   4)  usług prawnych i doradczych.

 

V

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1)  dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane

osobowe.  Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do

nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych

osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub

zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o pra-

wie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

przetwarzania (art. 15 RODO);

2)  do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy

czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3)  do  sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4)  do  usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

przetwarzania (art. 17 RODO);

5)  do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

(art. 18 RODO), gdy:

a)  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres

pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b)  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c)  administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d)  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne

wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6)  do przenoszenia danych- otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for-

macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do-

starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,

jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7)  do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych wpraw-

nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną

sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw

i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony

roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od

interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania

danych w tych celach (art. 21 RODO).

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna

skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VI

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można

kontaktować  się w następujący sposób:

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/

        p/kontakt;

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Honorata Tomczak 13-05-2019 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Tomczak 13-05-2019
Ostatnia aktualizacja: - 13-05-2019 13:19